Funktionshindrade saknas i politiken

Det är partiernas ansvar att funktionshindrade saknas i politiken. När partimedlemmarna inte nominerar funktionshindrade kommer de inte fram på alla nivåer. Vi måste påverka människor i politiken. Först då kan funktionshindrade synas och få en plats i riksdagen, i alla regionernas och kommunernas fullmäktige.

Alla partier har program där man vackert talar om vad man vill göra för funktionshindrade. LSS-stödet ska utvecklas, det ska byggas ut, resurser ska skapas. Utredningar tillsättas för att visa en god vilja som stämmer överens med FNs målsättningar. Detta är goda föresatser, men vilka blir resultaten? Är det inte mer prat än verkstad?

När man går igenom föresatserna hos de olika partierna finns en gemensam linje. Än en gång goda föresatser, men ingenting sägs om villkor eller hur eventuella representanter för funktionshindrade ska komma fram eller hur de ska bli utsedda. Ska vi förstå det så att det enbart är den goda viljan hos vissa grupper om en funktionshindrad finns till hands? Om hen är intresserad och blir nominerad tillräckligt högt upp för att bli vald?

Det finns givetvis inte någon statistik för hur många funktionshindrade som har ett politiskt uppdrag. Men SCB räknar grovt med att ca 36 procent av befolkningen har någon form och grad av funktionsnedsättning. Men när såg vi senast en rullstolsburen riksdagsledamot eller ett statsråd? I kommunalpolitiken är det med säkerhet mer vanligt. Vi har 23 statsråd. 21 regioner och 290 kommuner. Vilka av dem har en funktionshindrad bland de ledande?

Regeringen har sedan lång tid tillbaka en funktionshinderspolitik. Den utgår från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Sverige ska den omfatta bland annat arbetsmarknadspolitik, jobb och utbildningspolitik. Med andra ord är det rättigheter och intressen som funktionshindrade har i samhället. Man uttrycker det så, att det nationella målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska också bidra till ökad jämställdhet.

Det finns också en ny strategi inom området som gäller tio år från 2021. Man ska följa upp det nationella målet och betona myndigheternas styrning av genomförandet av funktionshinderspolitiken. Den ansvariga ministern menar att varje sektor i samhället har ansvar för att funktionshinderspolitiken ska genomföras.

I den senaste budgeten lägger regeringen fast ett antal åtgärder som ska öka välfärden för funktionshindrade. Det kan handla om såväl stärkt trygghet, höjda nivåer i sjuk- och aktivitetsersättningen och ökat bilstöd.  

Vi kan se mängder av dokument och hur långa anföranden som helst från talarstolar runt om i landet. Men de funktionshindrade saknas fortfarande i politiken.

Vi uppmanar därför alla politiker på olika nivåer att se er omkring. Det finns många och stora möjligheter inför valet nästa år.  Var finns de funktionshindrade i er närhet? Vi vill inte se någon kvotering in i politiken. Vi kräver att få bli tagna på allvar på förtjänst och skicklighet. Vi vill inte bli något slags gisslan för att vi kanske behöver assistans ibland. Är det en orimlig begäran?

Vi uppmanar därför samtliga politiska partier att göra en dammsugning av förtroendevalda i hela landet. Se till att utse funktionshindrade till uppdrag på alla nivåer. Vi måste bryta det demokratiska underskottet. Alla människor har åsikter som ryms inom det politiska fältet oavsett om vi har ett funktionshinder eller ej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.